کمينه

 

      

 

آموزش مشتریان

 

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده آموزش های کاربردی مورد نیاز برای هر نوع از دستگاه ها معمولا در

زمان تحویل ماشین به متقاضی یا اپراتور ارائه می شود

پس از حصول اطمینان از توانایی بهره برداری از دستگاه دستگاه به او تحویل می گردد

آموزش های دوره ای شرکت سرمایه گذاری جاهد با همکاری شرکت کلاس آلمان به منظور آشنایی بیشتر

و نیز در اختیار گذاشتن اطلاعات و مسائل فنی جدید صورت می گیرد که این آموزش ها پس از

دعوت از مالکین و کاربران به آن ها ارائه می گردد

 

 

 

 

 

      

 

آموزش مشتریان

 

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده آموزش های کاربردی مورد نیاز برای هر نوع از دستگاه ها معمولا در

زمان تحویل ماشین به متقاضی یا اپراتور ارائه می شود

پس از حصول اطمینان از توانایی بهره برداری از دستگاه دستگاه به او تحویل می گردد

آموزش های دوره ای شرکت سرمایه گذاری جاهد با همکاری شرکت کلاس آلمان به منظور آشنایی بیشتر

و نیز در اختیار گذاشتن اطلاعات و مسائل فنی جدید صورت می گیرد که این آموزش ها پس از

دعوت از مالکین و کاربران به آن ها ارائه می گردد

 

 

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :