لیست قیمتی ماشین آلات کمينه

 کلیه قیمت ها به صورت علی الحساب بوده و با توجه به نرخ ارزی، قیمت قطعی زمان تحویل دستگاه محاسبه و در فاکتور لحاظ می گردد.

 

 

 

 

نوع دستگاه

قیمت ناخالص کالا (ریال)

ارزش افزوده 9%  (ریال)

قیمت فروش به اضافه ارزش افزوده (ریال)

حق بیمه عام (شامل بیمه بدنه و ثالث)

قیمت نهایی با احتساب بسته بیمه ای مخصوص خرید تسهیلاتی از بانک کشاورزی

بیلر Markant55

_

_

_

_

_

تراکتور آریون C630

-

-

_

_

_

تراکتور آریون C 640 (2018)

_

_

_

_

_

کمباین توکانو C02 (2016)

 با هد 540

_

_

_

_

_

کمباین توکانو C02 (2016)

 با هد 560

_

_

_

_

_

کمباین توکانو L02 (2018)

 با هد 560

_

_

_

_

_

چاپر علوفه Jaguar 850

_

_

_

_

_

هدکلزا مدل VARIO 560

_

_

_

_

_

 

 

 کلیه قیمت ها به صورت علی الحساب بوده و با توجه به نرخ ارزی، قیمت قطعی زمان تحویل دستگاه محاسبه و در فاکتور لحاظ می گردد.

 

 

 

 

نوع دستگاه

قیمت ناخالص کالا (ریال)

ارزش افزوده 9%  (ریال)

قیمت فروش به اضافه ارزش افزوده (ریال)

حق بیمه عام (شامل بیمه بدنه و ثالث)

قیمت نهایی با احتساب بسته بیمه ای مخصوص خرید تسهیلاتی از بانک کشاورزی

بیلر Markant55

_

_

_

_

_

تراکتور آریون C630

-

-

_

_

_

تراکتور آریون C 640 (2018)

_

_

_

_

_

کمباین توکانو C02 (2016)

 با هد 540

_

_

_

_

_

کمباین توکانو C02 (2016)

 با هد 560

_

_

_

_

_

کمباین توکانو L02 (2018)

 با هد 560

_

_

_

_

_

چاپر علوفه Jaguar 850

_

_

_

_

_

هدکلزا مدل VARIO 560

_

_

_

_

_

 

 

 چاپ   

اشتراک گذاری :