تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد در تاریخ 76/3/21بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 131487 مورخ 76/3/26 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 77/2/30 براساس مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده نام شرکت به بازرگانی و خدماتی جاهد (سهامی خاص ) تغییر و مجدداً براساس صورتجلسه مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 79/12/28 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد (سهامی خاص ) تغییر یافت.

 

شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد در تاریخ 76/3/21بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 131487 مورخ 76/3/26 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 77/2/30 براساس مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده نام شرکت به بازرگانی و خدماتی جاهد (سهامی خاص ) تغییر و مجدداً براساس صورتجلسه مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 79/12/28 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد (سهامی خاص ) تغییر یافت.

 

  

اشتراک گذاری :

yesmovies