متن HTML کمينه

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری جاهد فعالیت های خود را بر واردات کود شیمیایی فسفاته، گوشت قرمز و ماشین آلات کشاورزی متمرکز نموده و از ساختار نیروی انسانی محدود و مجربی برخوردار می باشد به گونه ای که از جمله وارد کنندگان عمده محصولات فوق در کشور محسوب می شود و تلاش دارد ضمن ملحوظ نمودن رویکردهای اقتصادی از طریق واردات، همگام با سیاستهای دولت برای تامین نیازهای داخلی نهاده ها، مواد پروتئینی دامی و تنظیم بازار، گامهای بلند و موثر بردارد. در سال 1390 با اخذ نمایندگی رسمی از شرکت کلاس آلمان این شرکت اقدام به واردات ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور،کمباین و چاچر از شرکت مذکور نموده است.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری جاهد فعالیت های خود را بر واردات کود شیمیایی فسفاته، گوشت قرمز و ماشین آلات کشاورزی متمرکز نموده و از ساختار نیروی انسانی محدود و مجربی برخوردار می باشد به گونه ای که از جمله وارد کنندگان عمده محصولات فوق در کشور محسوب می شود و تلاش دارد ضمن ملحوظ نمودن رویکردهای اقتصادی از طریق واردات، همگام با سیاستهای دولت برای تامین نیازهای داخلی نهاده ها، مواد پروتئینی دامی و تنظیم بازار، گامهای بلند و موثر بردارد. در سال 1390 با اخذ نمایندگی رسمی از شرکت کلاس آلمان این شرکت اقدام به واردات ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور،کمباین و چاچر از شرکت مذکور نموده است.
 چاپ   

اشتراک گذاری :

fmovies.co