سرمايه گذاري و مشاركت در داخل و خارج از كشور با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و انجام هرگونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور وخريد و فروش و حق العملكاري؛ نگهداري؛ توليد؛ توزيع؛ ترانزيت؛ خدمات بازاريابي؛ واردات و صادرات انواع كالاها و خدمات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و كليه اموال منقول و غيرمنقول از جمله  فعاليت هاي  اين   شركت   مي باشد.

 سرمايه گذاري و مشاركت در داخل و خارج از كشور با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و انجام هرگونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور وخريد و فروش و حق العملكاري؛ نگهداري؛ توليد؛ توزيع؛ ترانزيت؛ خدمات بازاريابي؛ واردات و صادرات انواع كالاها و خدمات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و كليه اموال منقول و غيرمنقول از جمله  فعاليت هاي  اين   شركت   مي باشد.

اشتراک گذاری :

fmovies.co