شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد تشکیل جلسه داد
دومین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد روز دوشنبه برگزار شد و در این جلسه بر لزوم تهیه برنامه های عملیاتی برای روستاییان و عشایر به منظور تدوین سندی راهبردی در برنامه ششم توسعه تاکید شد.
شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد تشکیل جلسه داد
دومین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد روز دوشنبه برگزار شد و در این جلسه بر لزوم تهیه برنامه های عملیاتی برای روستاییان و عشایر به منظور تدوین سندی راهبردی در برنامه ششم توسعه تاکید شد.

اشتراک گذاری :

fmovies.co